Kampus1Editedbw

Mimarlık (Doktora)

MÜFREDAT
KISALTMALAR
UC: Üniversite Zorunlu T: Teori FE: Fakülte Seçmeli K: Kredi
FC: Fakülte Zorunlu L: Laboratuvar AE: Bölün Seçmeli
AC: Bölüm Zorunlu UE: Üniversite Seçmeli P: Pratik
YIL 1
GÜZ
Ders No Ders Sırası Ders Sırası Ders Sırası Ders Sırası Ders Sırası Ders Sırası
T P L K AKTS
1 1 ARCH601 İleri Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik AC 2 2 0 3 15
2 1 XXX Seçmeli AE 3 0 0 3 5
3 1 XXX Seçmeli AE 3 0 0 3 5
4 1 XXX Seçmeli AE 3 0 0 3 5
Toplam Kredi 12 30
BAHAR
5 2 ARCH602 Seminer AC 0 0 0 0 15
6 2 XXX Seçmeli AE 3 0 0 3 5
7 2 XXX Seçmeli AE 3 0 0 3 5
8 2 XXX Seçmeli AE 3 0 0 3 5
Toplam Kredi 9 30
YIL 2
GÜZ
9 3 ARCH603 Yeterlilik Sınavı AC 0 30
Toplam Kredi 0 30
BAHAR
10 4 ARCH604 Doktora (PhD) Tezi AC 0 30
Toplam Kredi 0 30
YIL 3
GÜZ
11 5 ARCH604 Doktora (PhD) Tezi AC 0 30
Toplam Kredi 0 30
BAHAR
12 6 ARCH604 Doktora (PhD) Tezi AC 0 30
Toplam Kredi 0 30
YIL 4
GÜZ
13 7 ARCH604 Doktora (PhD) Tezi AC 0 30
Toplam Kredi 0 30
BAHAR
14 8 ARCH604 Doktora (PhD) Tezi AC 0 30
Toplam Kredi 0 30
ALAN SEÇMELİ
Ders No Dönem Ders Kodu ve İsmi Krediler
T P L K AKTS
1. 1 ARCH 522 Gelecekte Bugün: Bilim Kurgu Filminde Çevre ve Teknoloji 3 0 0 3 5
2. 1 ARCH 524 Şehir ve Direnç 3 0 0 3 5
3. 1 ARCH 513 İleri Malzeme Ve Üretim Yöntemleri 3 0 0 3 5
4. 1 ARCH 515 Proje Yönetimi 3 0 0 3 5
5. 1 ARCH 526 Çağdaş Yapı Sanatı 3 0 0 3 5
6. 1 ARCH 517 Mekan, Ortam Üzerine Mimari Düşünce 3 0 0 3 5
7. 2 ARCH 528 İnsan Makina İlişkisi 3 0 0 3 5
8. 2 ARCH 530 Kıbrıs’ta Mimari, Sanat ve Tasarım 3 0 0 3 5
9. 2 ARCH 610 Çevre Davranış Kuramları 3 0 0 3 5
10. 2 ARCH 611 Kapsayıcı Tasarım ve Toplum Refahı 3 0 0 3 5
11. 2 ARCH 612 Mimari Tasarımda Özel Konular 3 0 0 3 5
DERS DAĞILIMI
Toplam
Sayı Kredi AKTS Kredileri
Bütün Dersler 14 21 240
Üniversite Ortak Zorunlu Dersler
Üniversite Seçmeli Dersler
Fakülte Ortak Zorunlu Dersler
Fakülte Seçmeli Dersler
Alan Zorunlu Dersler 8 3 210
Alan Seçmeli Dersler 6 18 30
Dönem 1 2 3 4 5 6 7 8 Ortalama
Ders Sayıları 4 4 1 1 1 1 1 1 1.75
Toplam Krediler 12 9 0 0 0 0 0 0 10.5
Toplam AKTS Kredileri 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1. ARCH 601 İleri Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (2-2) 3
Bu derste amaç araştırmanın önemini, anlamını, araştırma türlerini, teori ve varsayımın araştırmadaki yerini aktarabilmektir. Bu yüksek lisans dersinin amacı, öğrencilerin tasarım, sosyal bilimler ve sanat çalışmalarında araştırma sürecini incelemektir. Ders öğrencinin tasarım, sosyal bilimler ve sanatta araştırma metot ve yaklaşımları, veri toplamayı, verilerin analizini ve sentezini kapsayacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, tasarım araştırmalarında bir dizi nitel ve nicel yöntemi daha iyi anlayabilecektir. Bu ders, ayrıca, akademik metinleri eleştirel bir şekilde okumayı, bilimsel metin yazmayı ve öğrencilerin araştırma sorusu geliştirme gibi yetileri geliştirmeyi amaçlar. Ders genel bir araştırma metodolojisi sunar ve felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi tasarımla ilgili araştırmalarda spesifik yöntemler / araçlar olarak kullanılabilecek geniş bir disiplin yelpazesini tartışır ve yüksek lisans tezlerini yazmak için gereken altyapıyı bilimsel etik çerçevesinde oluşturmayı hedefler.

2. Alan Seçmeli 1 (x-x) 3

3. Alan Seçmeli 2 (x-x) 3

4. Alan Seçmeli 3 (x-x) 3

5. ARCH 602 Seminer (0-0)
Öğrencinin ilgi duyduğu, odaklandığı alanda amaçların, yöntemin, araştırma gereksinimlerinin ve öngörülen çalışmanın çağdaş mimari bilimsel çalışmalara katkısının öğretim elemanlarına, çağrılı katılımcılara ve öğrencilere aktarımını amaçlar.

6. Alan Seçmeli 4 (x-x) 3

7. Alan Seçmeli 5 (x-x) 3

8. Alan Seçmeli 6 (x-x) 3

9. ARCH 603 Yeterlilik Sınavı
Bu derste öğrenci, bağımsız çalışmaları doğrultusunda, Enstitü Yönetim Kurulu ve öğretim üyeleri tarafından yürütülecek yazılı ve sözlü yeterlik sınavında, kendi alanındaki temel konular hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ve doktora tezine yönelik Mimarlık alanına özgün bir bilimsel araştırmayı yürütebileceğini göstermelidir.

10. ARCH 604 Doktora (PhD) Tezi
Tez Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve öğrenci ile öğretim üyesi arasında düzenlenen, yürütülen bir konuda bağımsız araştırma sürecidir. Tez araştırma konusunun Mimarlık alanına özgün bir katkı sağlaması beklenmektedir.

11. ARCH 604 Doktora (PhD) Tezi
Tez Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve öğrenci ile öğretim üyesi arasında düzenlenen, yürütülen bir konuda bağımsız araştırma sürecidir. Tez araştırma konusunun Mimarlık alanına özgün bir katkı sağlaması beklenmektedir.

12. ARCH 604 Doktora (PhD) Tezi
Tez Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve öğrenci ile öğretim üyesi arasında düzenlenen, yürütülen bir konuda bağımsız araştırma sürecidir. Tez araştırma konusunun Mimarlık alanına özgün bir katkı sağlaması beklenmektedir.

13. ARCH 604 Doktora (PhD) Tezi
Tez Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve öğrenci ile öğretim üyesi arasında düzenlenen, yürütülen bir konuda bağımsız araştırma sürecidir. Tez araştırma konusunun Mimarlık alanına özgün bir katkı sağlaması beklenmektedir.

14. ARCH 604 Doktora (PhD) Tezi
Tez Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve öğrenci ile öğretim üyesi arasında düzenlenen, yürütülen bir konuda bağımsız araştırma sürecidir. Tez araştırma konusunun Mimarlık alanına özgün bir katkı sağlaması beklenmektedir.

15. ARCH 522 Gelecekte Bugün: Bilim Kurgu Filminde Çevre ve Teknoloji (3-0)3
Bu derste 1920 ve 2010 yılları arasında modern ve postmodern dönemlerin bilim kurgu filmi ütopyaları ve distopyaların mimari, kentsel ve teknolojik mizansen sahneleri incelenmektedir. Ders seçilen filmlerin ve ilgili bilimsel literatürün tartışılmasını içerir. Öğrencilerden, bu mekânsal yapıların gelecekteki bir yapılı çevrenin ön görünümü olmaktan ziyade çağdaş mimari, kentsel ve teknolojik söylemleri ve teorileri yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmeleri ve bu mekânsal yapıların sınıflandırmaları istenir. Ders belirli mizansen sahnelerin belirli ütopik veya distopik metinleri nasıl destekleyip desteklemediğini araştırır. Ders, bilim kurgu filmindeki mimarlık, şehircilik ve teknolojinin mizansen sahnelerinin yaygın ve genelleştirilebilir anlamlar taşıdığını ve çağdaş modern ütopik özlemlerini ve iddia edilen başarısızlıklarını yansıtır.

16. ARCH 524 Şehir ve Direnç (3,0) 3
Bu dersin temel amacı, mevcut planlama sistemlerinin ve uygulamalarının kentsel alanların sürekli gelişimini nasıl destekleyebileceğini tanımlamak ve onları hem beklenen hem de öngörülemeyen değişikliklere dayanacak şekilde hazırlamaktır. Ders, son zamanlarda önemi giderek artan (mikro düzeyde kenti makro düzeyde etkilemek için esnek yerler oluşturarak) dirençli kentlerin yaratılması için direniş fikrini alternatif bir bakış açısı olarak tanıtacak ve sunacaktır. Kentsel sistemlerin farklı küresel etkilere farklı şekillerde uyum sağlayabilmesi ve potansiyel belirsizlikleri ve beklenmedik değişiklikleri ele almaya hazır olması gerekir. Direnç ve Direnç fikrinin kavramsal anlamları, mekana ait dinamikler ve direniş arasındaki bağlantıların tanımları ile birlikte tanıtılacaktır.

17. ARCH 513 İleri Malzeme Ve Üretim Yöntemleri (3-0) 3
Ders ürün, malzeme ve üretim yöntemlerinin birbirleriyle olan endüstriyel ilişkilerini, işletme gezileri ile yerinde gösterirken, öğrencilerin bu ilişkiler üzerine araştırma yapmasını sağlamayı amaçlar. Ders sürecinde üretim yöntemi, endüstri, üretim kavramları (fabrika ortamında yerinde görülerek düzenli ziyaretlerle gözlemlenerek), gözlemlenen tariflerin oluşmasını ve gelişmesini etkileyen; bağlam ve çevre, etik değerler, mesleki terminoloji, imalat teknikleri ve yöntemleri, endüstriyel malzemeler ile olan ilişkiler, biçimlendirmenin üretim yöntem ve süreçleri üzerindeki etkileri, kitle üretimiyle üretim özellikleri arasındaki ilişkiler irdelenecektir.

18. ARCH 515 Proje Yönetimi (3-0) 3
Mimari proje yönetimi profesyonellerinin tasarım ve inşaat aşamasını etkin bir şekilde yönetme ihtiyacının artması ışığında, yeni, ileri görüşlü Mimari Proje Yönetimi yüksek lisans dersi, inşaat sektöründeki teknolojik zorluklarla aktif olarak uğraşırken karmaşık binaların tasarım ve inşaat aşamalarını irdelemeyi, anlamayı amaçlamaktadır. Bir mimari proje yöneticisi, düzenlemelere ve sürdürülebilirlik standartlarına ve kriterlerine tam olarak uyarken, tasarımın bütünlüğünü korurken projelerin zamanında ve bütçeye uygun olarak tasarlanmasını ve inşa edilmesini sağlar. Proje yönetimi teori ve pratiğindeki güncel bilgileri kullanan bu ders, öğrencilere yerel ve uluslararası inşaat sektörünün geleceğini şekillendirmek için hangi vizyona sahip olmaları gerektiği ve bunun için sahip olmaları gereken araçlar hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

19. ARCH 526 Çağdaş Yapı Sanatında İleri Araştırmalar (3-0) 3
Çağdaş Yapı Sanatında İleri Araştırmalar dersi estetik dürtü ve dönüşen işlev ihtiyaçlarının çağdaş yapım ve bina teknolojilerine bağlamak için tasarım ve belgeleme yöntemlerine odaklanmaktadır. Ders ‘yapılı ortam’ı anlamaya, tasarım ve inşaat teknolojilerinin geleceği hakkında tartışma açmaya yöneliktir. Öğrenciler; bina metodolojisi, yapısal analiz, malzeme geliştirme ve tektonik, akustik, aydınlatma, çevre sistemleri gibi çeşitli konu dağarcıklarına odaklanarak çevremizin nasıl inşa edildiği, neyin nasıl ortam oluşturduğunu araştırarak; malzeme ve teknik gelişimin tasarım sonuçları doğrultusunda mimarinin küresel değişime nasıl tepki vereceği konularında tartışma geliştireceklerdir. Çağdaş yapı teknolojileri çevresinde bilgi modelleme, parametrik tasarım, üretken yapılar, kompozit tektonik yapılar, malzeme araştırma ve geliştirme, karmaşık montajlar, enerji tasarımı, biyomimikri ve robotik üretim (vb) inceleme konuları arasındadır.

20. ARCH 517 Mekan ve Ortam Üzerine Mimari Düşünce (3-0) 3
Mekan ve Ortam Üzerine Mimari Düşünce dersi bağlam ile ilgili bir metodoloji tanımlamak için eleştirel ve analitik bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Film, grafik, veri görüntüleme, performans sanatları gibi çeşitli medyaların araç ve aletleri, bir tasarım çalışmasının gözlemlenmesi ve yenilenmesinde önemlidir. Öğrenciler, ‘konu alanı’nın analitik değerlendirilmesi ve denenmesiyle disiplinler arası sanat ve mimarlık çalışmaları yapmaya teşvik edilir. Öğrenciler, kişisel/grup olarak başlatılan kavramlar, bağlamlar üzerinde çalışırlar, ve hikaye tahtaları, illüstrasyon çalışmaları, deneysel kısa videolar, ortamı irdeleyen bakış açısının ortaya çıkması gereken eleştirel ve deneysel çalışmaları geliştirir.

21. ARCH 528 İnsan Makina İlişkisi (3-0) 3
Bu dersin amacı öğrencilerin ergonomi bilimi hakkında ileri bir bilgi, beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır. Ergonomi, çalışma çevresi ve içerdiği tüm sistemleri, insanın psiko - fizyolojik ve sosyo-kültürel tüm yetenek ve sınırlarıyla uzlaştırarak, üretimsel verimliliğe ulaşmayı amaçlayan, uygulamalı ve çoklu disiplinleri içeren bir bilimdir. Ergonomi dersi bu kapsamda çeşitli disiplinlerin gerekli verilerini aktarmak üzere planlanmıştır.

22. ARCH 530 Kıbrıs'ın Mimarisi, Sanatı ve Tasarımı (3-0) 3
Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de bir ada ve medeniyetlerin bir geçiş noktasıdır. Bu ders, adanın Akdeniz ve Levant ile geniş bağlantılarını ve kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlarını ele alarak, tarih öncesi dönemden günümüze Kıbrıs mimarisinin, sanatının ve tasarımının gelişimini ele almaktadır. Öğrenciler önemli tarihi yerler, binalar, anıtlar ve eserler üzerinde çalışmalar yaparak miras ve kimlik konusundaki eleştirel farkındalıklarını artırabileceklerdir. Ders konferanslar, araştırmacı konuşmaları, saha ziyaretleri ve öğrencilerin aktif katılımı ile yürütülecektir.

23. ARCH 610 Çevre Davranış Kuramları
Bu ders özellikle mekandaki insan davranışlarını hedefler. Dersin içeriği bireyden topluma farklılık göstermekte olup, tüm mekanlarda çevre ve davranış etkileşimi, içeriğin ana konusu olarak ele alınmaktadır. Dersin içeriği aynı zamanda çağdaş felsefe ile de güçlü bağlara sahiptir. Bu dersin en önemli görevi, çevre-davranış teorisinin epistemolojik temellerini keşfetmektir. Bu nedenle çevre-davranış kuramı ders boyunca algı, bilişim, anlam, kişisel alan, kimlik, mahremiyet, stres vb. konuları kapsar. İnsan ve çevre arasındaki kesişim bu konular çerçevesinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla öğrencinin bu konuların felsefi temellerini araştırma motivasyonunu artırmak dersin diğer amaçlarından biridir.

24. ARCH 611 Kapsayıcı Tasarım ve Toplum Refahı
Kapsayıcı tasarım insan-çevre özellikleri ve ilişkilerini inceler. Kanunlardaki kapsayıcı tasarım ilkelerini tarihsel bağlamları ile insan, hayvan ve diğerlerinin haklarını inceler ve uluslararası kanunlarla karşılaştırır. Mevcut kapsayıcı tasarım araştırmasının eleştirel bir analizinin oluşturarak yaşam kalitesi ve genel sağlık, bağlılık ve iyileştirme ortamları, hareketlilik ve çevresel stres, çevrelerin Çevre Psikolojisi teorileri çerçevesinde uyarlanması gibi insan ihtiyaçlarının bir değerlendirmesi yapılır. Kapsayıcı tasarım sorunlarına uygun cevaplar oluşturmak için yaklaşımlar geliştirmede kullanılan araştırma yöntem ve yöntemlerinin tanıtılır ve incelenir. Bu derste kapalı ortamlarda (ev, kamu, sağlık, çocuk ortamları gibi) kapsayıcı tasarım araştırmalarının çevresel tasarımla ilişkisinin incelenmesi ve gelecekteki araştırmaların bu yönde ilerlemeye teşvik edilmesi amaçlanır.

25. ARCH 612 Mimari Tasarımda Önemli Konular
Bu ders mimari tasarım ile ilgili önemli, güncel konular, tartışmalar, araştırmalar ve gelişmeler üzerinden bilimsel irdelemeler yapmayı amaçlar. Konuya özel ders içeriği ders her açıldığında duyurulacaktır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş