IMG_2493
Tasarım Fakültesi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Hakkında

Küresel düzeyde aşırı nüfus artışı ve yoğun kentleşme gibi insan-temelli faaliyetler birçok doğal (ör. Ormanlar, kıyılar ve deniz yaşamı) ve kırsal alanların (ör. Tarım alanları) azalmasına, bozulmasına ve/veya yok olmasına neden olmaktadır. Bu olumsuz gelişmelerbaşta iklim değişikliği, kuraklık, erozyon ve sel felaketleri olmak üzere birçok çevresel sorunlara neden olmaktadır. Küresel, bölgesel ve yerel ölçekte artan çevresel sorunlar insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekle birlikte birçok sağlık (ör. Covid-19), sosyal (ör. Kırdan kente göçler) ve ekonomik (ör. Tarım topraklarının kaybı sonucunda gıda üretimi ve güvenliğinin düşmesi) sorunların da artmasına neden olmaktadır. Artan çevresel sorunlar özellikle kentsel alanlarda hava-su-toprak kirliliği, katı atıklar, ulaşım ve gürültü kirliliği ve doğal afetler gibi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Oysaki, kentsel alanlarda mevcut doğal ve diğer yeşil alanların korunması, iyileştirilmesi ve yeni yeşil alanların kurulması ile insanın bütünsel sağlığına katkı sağlamak, gelişmiş ülkelerin en önemli ulusal hedeflerinden biridir. Belirtilen çevresel sorunların etkilerini azaltmak, kontrol etmek ve planlama stratejileri ile çözümler üretebilmek amacıyla gelişmiş ülkeler ve Türkiye’de Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mesleğine olan talepler hızla artmıştır. Özellikle, aşırı nüfus artışı ve kentleşmesinin olumsuz etkilerinin 2050 yıllarına dek süreceğini dikkate aldığımızda, gelecekte kentlerin en önemli amaçlarından biri “sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve kent insanının yaşam kalitesinin artırılması” olacaktır. Bu bağlamda, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mesleğine olan taleplerin sürekli ve hızla artması beklenmektedir.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı; bilimsel ve sanatsal ilkeleri bütüncül bir yaklaşımla kullanarak mevcut peyzajları korumak, restore etmek, iyileştirmek ve kentsel alanlarda yeni peyzajlar oluşturarak insanın yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir meslek disiplinidir. Bu bağlamda; Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi/Tasarım Fakültesi/Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünün kurulma amacı; biyolojik çeşitliliğin korunması, kırsal alanlarda gıda üretimi ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve kentsel alanlarda fonksiyonel ve estetik açıdan zengin peyzajların oluşturulması için gerekli kuramsal bilgi ve pratik becerilere sahip “Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarları” yetiştirmektir.

Vizyon

Bölümünün vizyonu; uluslararası standartlar ve etik değerler çerçevesinde araştırmacı, disiplinlerarası çalışma ve sanatsal yetileri yüksek, ekolojik ve sosyal sistemleri bütüncül bir yaklaşımla tasarlamak ve planlamak için kuramsal bilgi ve pratiğe sahip, modern teknolojileri kullanabilen, yabancı dili güçlü, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, yaratıcı ve çağdaş meslek insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümün temel amacı; bilimsel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiren, ulusal ve uluslararası işbirliğini destekleyen, özgün fikirleri tasarıma ve pratiğe dönüştürebilen, kuramsal bilgi ve modern teknolojiler ile kaliteli eğitim veren bir bölüm olmaktır.

Kariyer

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olanlara “Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı Diploması” verilir. Mezunlar Peyzaj Mimarları Odasına üye olarak da “Peyzaj Mimarı” unvanı alarak aktif olarak çalışabilirler. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mesleğinin iş olanakları geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bölümden mezun olanlar Kentsel Tasarım ve Şehircilik, Mimarlık ve İnşaat ofislerinde çalışabildikleri gibi; Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi birçok kamu kurumlarında çalışabilirler. Mezunlarımız kendi özel ofislerini de açabilirler. Ayrıca, yüksek lisans eğitimine devam ederek akademik bir gelecek tercih edebilirler.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş