Kampus1Editedbw

Sanat ve Kültür Yönetimi (Doktora)

KISALTMALAR
UC: Üniversite Zorunlu FC: Fakülte Zorunlu AC: Alan Zorunlu T: Teori L: Lab.
UE: Üniversite Seçmeli FE: Fakülte Seçmeli AE: Alan Seçmeli P: Pratik K: Kredi
YIL 1
GÜZ
Ders No Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Kategorisi Kredi Ön koşul
T P L K AKTS
1 1 GRAD 601 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik AC 3 0 0 3 15
2 1 CULT 603 Sanat ve Kültür Teorileri I AC 3 0 0 3 5
3 1 AE Alan Seçmeli I AE 3 5
4 1 AE Alan Seçmeli II AE 3 5
Toplam Kredi 15 30
BAHAR
5 2 CULT 600 Doktora Tez Semineri AC 0 0 0 0 15
6 2 CULT 604 Sanat ve Kültür Teorileri II AC 3 0 0 3 5
7 2 AE Alan Seçmeli III AE 3 5
8 2 AE Alan Seçmeli IV AE 3 5
Toplam Kredi 9 30
YIL 2
GÜZ
9 3 Doktora Yeterlik AC 0 0 0 0 30
Toplam Kredi 0 30
BAHAR
10 4 CULT 690 Doktora Tezi AC 0 0 0 0 30
Toplam Kredi 0 30
YIL 3
GÜZ
11 5 CULT 690 Doktora Tezi AC 0 0 0 0 30
Toplam Kredi 0 30
BAHAR
12 6 CULT 690 Doktora Tezi AC 0 0 0 0 30
Toplam Kredi 0 30
YIL 4
GÜZ
13 7 CULT 690 Doktora Tezi AC 0 0 0 0 30
Toplam Kredi 0 30
BAHAR
14 8 CULT 690 Doktora Tezi AC 0 0 0 0 30
Toplam Kredi 0 30
ALAN SEÇMELİ DERSLER (Kültürel Çalışmalar Uzmanlık Alanı)
Ders No Dönem Ders kodu ve Adı Kredi
T P L K AKTS
1. 1 CULT 605 Dijital Kültür 3 0 0 3 5
2. 1 CULT 607 Toplumsal Cinsiyet ve Kültür 3 0 0 3 5
3. 1 CULT 609 Kimlik Hafıza Kültür 3 0 0 3 5
4. 1/2 CULT 610 Kültürel Antropoloji 3 0 0 3 5
5. 1 CULT 611 Bir Kültür Endüstrisi Aracı Olarak Sinema 3 0 0 3 5
6. 1 CULT 613 Yerel Kültür Politikaları ve Çok Kültürlü Toplum 3 0 0 3 5
7. 2 CULT 602 Sanat ve Popüler Kültür 3 0 0 3 5
8. 2 CULT 606 Göstergebilim 3 0 0 3 5
9. 2 CULT 608 Kültürel Sonuçlar ve Küreselleşme 3 0 0 3 5
10. 2 CULT 612 Görsel Kültür Teorisi 3 0 0 3 5
11. 2 CULT 614  Kültürel Sosoyolojide Metodoloji Tartışmaları  3 0 0 3 5
12. 2 CULT  616 Kültürel Miras ve Koruma 3 0 0 3 5
 
ALAN SEÇMELİ DERSLER (Sanat ve Kültür Yönetimi Uzmanlık Alanı)
Ders No Dönem Ders kodu ve Adı Kredi
T P L K AKTS
1. 3 CULT 615 Kültür Yönetimi ve Girişimcilik Tartışmaları 3 0 0 3 5
2. 3 CULT 617 Kültürel Ekonomi 3 0 0 3 5
3. 3 CULT 619 Müze Yönetimi 3 0 0 3 5
4. 3 CULT 621 Sahne ve Performans Sanatları Yönetimi 3 0 0 3 5
5. 3 CULT 623 Starteji ve İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 5
6. 3 CULT 625 Girişimcilik 3 0 0 3 5
7. 4 CULT 618 Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3 5
8. 3/4 CULT 620 Kültür ve Sanat Sektörleri Analizi 3 0 0 3 5
9. 4 CULT 622 Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler 3 0 0 3 5
10. 4 CULT 624 Sanat ve Kültür Yönetiminde Yasal Konular 3 0 0 3 5
11. 4 CULT 626 Sanat ve Kültür için Finansal Araçlar 3 0 0 3 5
12. 4 CULT  628 Küratoryal Çalışmalar 3 0 0 3 5
DERS DAĞILIMI
Toplam
Sayı Kredi AKTS Kredisi
All Courses 14 21 240
University Core Common Courses
University Elective Courses
Faculty Core Common Courses
Faculty Elective Courses
Area Core Courses 10 9 220
Area Elective Courses 4 12 20
Dönem 1 2 3 4 5 6 7 8 Ortalama
Ders Sayısı 4 4 1 1 1 1 1 1 2
Toplam Kredisi 12 9 0 0 0 0 0 0 3
Toplam AKTS Kredisi 30 30 30 30 30 30 30 30 30

GRAD 601Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Bu dersin amacı, araştırmaların önemini, anlamını, türlerini, teori ve hipotezin araştırmadaki yerini aktarmak, öğrencilerin tasarım, sosyal bilimler ve sanat çalışmaları alanındaki araştırma sürecini incelemektir. Ders, öğrencinin tasarım, sosyal bilimler ve sanat, veri toplama, veri analizi ve sentezi konularında araştırma yöntem ve yaklaşımlarını kapsayacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, tasarım araştırmasında bir dizi nitel ve nicel yöntemi daha iyi anlayabileceklerdir. Bu ders ayrıca öğrencilerin akademik metinleri eleştirel okuma, bilimsel metin yazma ve araştırma soruları geliştirme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Genel bir araştırma metodolojisi sunar ve felsefe, sosyoloji gibi tasarımla ilgili araştırmalarda belirli yöntemler/araçlar olarak kullanılabilecek çok çeşitli disiplinleri tartışır. Bilimsel etik çerçevesinde doktora tezi yazabilmek için gerekli altyapıyı kurmayı amaçlar.

CULT 603 Sanat ve Kültür Teorileri I

Bu ders kapsamında temel anlamda kültür kavramı, küreselleşen dünyada kültür ve küresel kültür kavramının doğuşu ve gelişimi, kültürsüzlük kavramı, sanat ve kültür, sanatın zanaattan evrimi, modernizm , postmodernizm, kitle kültürü ve sanatına yansımalar, teknoloji ve kültür-sanat ilişkisi ve Frankfut Okulu, sanatın geleneği ve geleceği, çağdaş sanat kuramlarının kültürle ilişkisi ve eleştiriyle ilişkisi, temelleri ve içeriği, endüstri ve siyasetle sanat, plastik sanatlarda eleştiri, eleştiri kuramı ve dil eleştirisi gibi konular ele alınıp derinlemesine analiz edilecektir.

CULT 600 Doktora Tez Semineri

Doktora öğrencilerinin bu derste bir araştırma önerisi sunmaları beklenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin dönem sonundaki kolokyumda çalışmalarını diğer öğrenci ve öğretim elemanlarına sunması ve geri bildirim almasıdır. Bu sayede öğrenciler tez aşamasına geçmeden önce araştırma alanlarını tanımlamayı, uzmanlık alt dalları bağlamında teorik ve ampirik savunma yapmayı öğrenecek ve aynı zamanda akademik analiz-sentez becerilerini geliştireceklerdir.

CULT 604 Sanat ve Kültür Teorileri II

Bir devam dersi olan bu derste, ilk derste bahsedilen temel kültür ve sanat kuramlarının derinlemesine analizi yapılacaktır. Kültür ve kültürel değişim kavramlarına tarihyazımsal bir giriş yapılarak kültür kavramı, üst ve alt

gibi hiyerarşik niteliklerden bağımsız olarak tüm toplumsal pratiklerin genel bir tanımı olarak incelenecektir. İnsanın ortaya çıkışından günümüze uzanan bir çerçevede farklı kültürel coğrafyalara ve çağlara tematik-kronolojik bir bakış. Bu ders, fikirlerin ve eserlerin taşınması ve yayılmasına özel önem verilerek yürütülecektir. Bu bağlamda güncel sanat ve popüler kültür ilişkisi, sosyal medya kültürü ve sanatın ölümü gibi kavramlar üzerinde durulacaktır.

CULT 605 Dijital Kültür

Bu dersin amacı, iş hayatından gündelik hayatımıza, sosyal medyadan geleneksel medyaya, sanattan spora, siyasetten ekonomiye kadar dijitalleşen ve halen dijitalleşme sürecinde olan ne kadar çok alanın etkilendiğini ve nasıl etkilendiğini incelemektir. çağımızın dünü ve bugünü dijitalleşme ile şekilleniyor. Genel olarak günümüzün dijital alanını oluşturan çeşitli sosyal, sanatsal, teorik ve kültürel uygulamalara odaklanır. Dersin önemli bir kısmı, feminizm, kültürlerarası geçişler, açık aktivizm, medya felsefesi gibi aktivist ve sanatsal uygulamalar ve ideolojilerden başlayarak dijital teknolojilerin gelişimini sorgulamaya ayrılmıştır. Siborg teorisi, siber-feminizm, web kameraları, sohbet odaları, internet posta listeleri ve yeni medya sanatı, insan kimliği ve beden yeniden yapılanması incelenirken üzerinde durulması gereken konular arasındadır.
Dersi alan öğrenciler, dijital teorileri ve üretimleri incelemenin yanı sıra gözetim, sansür, cinsiyet, etnik kimlik ve kamusal alanın ticarileşmesi gibi temel etik konular üzerine düşünme fırsatına sahip olacaklardır.

CULT 607 Toplumsal Cinsiyet ve Kültür

Bu dersin amacı, antropolojide kültür ve toplumsal cinsiyet literatürünü incelemek ve öğrencilerin toplumsal cinsiyete yaklaşımdaki değişimler üzerinde düşünmelerini sağlamaktır. Derste, antropolojinin toplumsal cinsiyete yaklaşımı, "kadın antropolojisi"nin anlamı ve bu kavramın antropolojinin baskın ve güncel görüşlerinden nasıl farklılaştığı; Feminist antropolojinin geleneksel antropolojiden ne kadar farklı olduğu ve diğer birçok sorunun cevabı bu derste araştırılacaktır.

CULT 609 Kimlik Hafıza Kültür

Bu dersin amacı, kitle iletişiminin toplumsal hafızanın şekillenmesindeki etkisini incelemek, kimlik oluşumu ve kültür ilişkisi üzerine bir çerçeve çizmek, bu konudaki yaklaşımları incelemek ve alanla ilgili farklı soru ve merakları harekete geçirmektir. Bu bağlamda ders, ampirik verilerden ziyade teorik bir tartışma ile desteklenecektir.

CULT 610 Kültürel Antropoloji

İnsanoğlu yeryüzünde var olmaya başladığından beri kim olduğu, nereden geldiği, neden ve nasıl hareket ettiği sorularına cevap arama ihtiyacı hissetmiştir. Antropoloji, 200 yılı aşkın bir süredir bu soruları yanıtlamaya çalışan bilimsel bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Ders kapsamında; insanlığı en basit ve en doğal haliyle ele alır; Öğrencilere, yaşadıkları dönem ve içinde yaşadıkları kültür ne olursa olsun, insanı bütüncül ve ayrım gözetmeksizin değerlendiren kültürel antropolojinin ilke ve süreçleri hakkında giriş niteliğinde bilgiler verilir.

CULT 611 Bir Kültür Endüstrisi Aracı Olarak Sinema

Kültürün kapitalist üretim tarzı içinde alınıp satılan bir metaya dönüşmesi, modernitenin gelişimine paralel olarak gerçekleşmiştir. Kültür zamanla bir endüstri dalı haline gelmiştir. Kültür endüstrisinin ürün yelpazesi geniştir; müzik, fotoğraf, tiyatro, resim, dergi ve diziler… Bunların hepsi kapitalist üretimin çarkları içinde diğer endüstriler gibi uzmanlar tarafından üretilebilir ve kitlelerin tüketimine sunulabilir. Bu ders kapsamında sinemanın kültür endüstrisinin dışına çıkıp çıkamayacağı özellikle Adorno'nun fikirleri üzerinden tartışılacaktır. Sinemanın kültürel yapının oluşumuna ve kültür endüstrisine katkısı incelenecektir.

CULT 613 Yerel Kültür Politikaları ve Çok Kültürlü Toplum

Küreselleşme sürecinde özellikle SSCB'nin dağılmasından sonra modernitenin sosyal, kültürel ve politik olguları sorgulanmıştır. Bu bağlamda, küreselleşen dinamiklerin etkisi altında ulusların ve ulus devletlerin işlevini yitirmesi; yerini çok kültürlü sosyal ve siyasal yapılara bırakması gündeme gelmiştir. Bahsedilen fikirler, tekno-bilimsel gelişmelere paralel olarak bireyler ve toplumlar arasındaki etkileşimlerin yoğunlaşması ve karmaşıklaşmasına dayanmaktadır. Ulusal kimliğe alternatif olarak çok kültürlü bir toplumsal oluşum önerilmiştir. Küreselleşme ve post-modern yaklaşımlar da bunu pekiştirmiştir. Bu bilgiler ışığında kültürel kimlik nedir sorusuna yanıt aranırken, küreselleşme ve postmodern kırılmalar eşliğinde çok kültürlü toplum olma eylemleri sorgulanacak ve çok kültürlü toplumların yerel kültür politikası perspektifleri irdelenecektir.


CULT 602 Sanat ve Popüler Kültür

Dersin amacı, günümüz toplumlarının içinde yaşadıkları kültürel çevrenin özgünlüklerini ve popüler kültür evrenindeki sanat durumunu ve temel belirleyicilerini adlandırmada kullanılan popüler kültür olgusunu, kültürel etkileşimlerimizin ve kimliklerimizin nasıl oluştuğunu anlamaktır. Günlük hayatımızda içinde bulunduğumuz toplumsal yapı tarafından şekillenir. Dersin ana teması, bireysel kişiliklerimizin ve toplumsal kültürümüzün çağdaş sanat, teknolojiler ve popüler kültürden nasıl etkilendiğidir.

CULT 606 Göstergebilim

Bu dersin amacı göstergebilimin kuram ve ilkelerini öğretmektir. Göstergeleri inceleyen bir bilim dalı olarak göstergebilim; İnsanların işaretler yaratma, işaretlerle sistemler kurma ve onlar aracılığıyla iletişim kurma sürecini araştırır. Göstergebilimin sorguladığı, anlamın ne olduğundan çok nasıl yaratıldığıdır. Ders, görsel ve dilsel metinleri dilbilim ve göstergebilim kuramlarına dayalı olarak incelemeyi amaçlar. Göstergebilimin temel terminolojisi, göstergebilim çözümleme yöntemleri ve göstergebilim okulları işlenecektir.

CULT 608 Kültürel Sonuçlar ve Küreselleşme

Küreselleşme, yaşanan son aşamayı kavramsallaştırmak için kullanılan ve henüz uzlaşı sağlanamamış bir süreç olup, zemine ve bakış açısına göre farklı anlamlar taşıyan karmaşık bir kavramdır. Küreselleşme, modernleşme sürecinin bir devamı olarak ortaya çıkmış ve çeşitli etkenler nedeniyle
kaçınılmaz bir süreç olmuştur. Küreselleşme dünyayı küçültmüş ve farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşime girmesine neden olmuştur. Küreselleşme, ölçülemeyen birçok unsuru kendi ölçülebilir unsurları içinde zayıflatmakta ve ortadan kaldırmakta ve bu süreçte kültürler benzetme ve taklit yoluyla az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere aynı özellikleri gösteren bir yöne doğru hareket etmektedir. Bu dersin amacı küreselleşmenin farklı kültürler üzerindeki etkilerini ve bu kültürlerin devamlılığını küreselleşmenin ekonomik, politik, teknolojik ve ekolojik içeriğiyle sınırlı kalmayıp kültürel bir boyutu da olduğu örnekler üzerinden ele almaktır.

CULT 612 Görsel Kültür Teorisi

Bu dersin amacı öğrencilerin görsel kültür üzerine araştırma, tartışma ve yazma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Buna göre ders, öğrencilere çok çeşitli görüntülere, nesnelere ve alanlara uygulayabilecekleri eleştirel yaklaşımları tanıtmak için tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilere görsel kültür çalışmalarının ne olduğu ve ne tür bir araştırma alanı gerektirdiği öğretilirken, görsel kültür çalışmaları ile sanat tarihi ve kültürel çalışmalar arasındaki ilişki incelenecektir.

CULT 614 Kültürel Sosoyolojide Metodoloji Tartışmaları

Bu derste kültür sosyolojisindeki kültürel çalışmalar ve metodolojik tartışmalar makro ve mikro teoriler çerçevesinde tartışılacaktır. Kültür sosyolojisini şekillendiren teoriler öncelikle genel sosyoloji ve özelde kültür sosyolojisi kavramları üzerinde durularak ele alınacaktır. Daha sonra kültür sosyolojisi çalışmalarında yöntem tartışmaları örnekler üzerinden incelenecektir. Diğer sosyologlar tarafından sadece bir sosyolog olarak değil, aynı zamanda modern kültür eleştirisinin sosyal bilim kurucularından biri olarak görülen Weber'in öğretileri dersin temel omurgasını oluşturacaktır.

CULT 616 Kültürel Miras ve Koruma

Bu ders, öğrencileri kültürel miras ve koruma konularında temel kavram ve yöntemler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Dersin ilk bölümü Kültürel Mirasın Korunması teorisine dayanacaktır. İkinci bölüm ise teorik arka planı güncel uygulamalar üzerinden, güncel tartışmalarla, ulusal ve uluslararası belgeleri açıklayarak sorgulamayı amaçlamaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin farklı ölçek ve niteliklerdeki kültürel mirasın tanımları, koruma-değer ilişkisi ve koruma süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları ve konuyu eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

CULT 615 Kültür Yönetimi ve Girişimcilik Tartışmaları

Kültür Yönetimine İlişkin Argümanlar dersi, Kültür Yönetimi yüksek lisans programına ve konularına giriş niteliğindedir. Kültür yönetimini kamu ve özel sektörün tüm yönleriyle öğrenciye sunmayı amaçlayan bu ders, kavram, yapı ve öneriler temelinde ilerlemektedir. Kültür endüstrisi ve yönetim biliminin teorik çerçevesine dayanarak, bir kültür yöneticisi ve girişimcinin sahip olması beklenen bilgileri eleştirel ve analitik bir çerçevede ele alır. Ayrıca öğrencilerin bu derste edindikleri bilgiler ışığında var olan kültürel yapılar üzerine yenilikçi ve yaratıcı öneriler geliştirmeleri ve bu önerileriakademik bir araştırma ile deneme makalesine dönüştürmeleri beklenmektedir. Türkiye'nin mevcut kültürel aktörleri uluslararası kültür sahnesinde ve seyrinde kalarak tartışmacı hale geliyor.

CULT 617 Kültürel Ekonomi

Bu dersin amacı, sanat ve kültürün ekonomik yönlerine ilişkin teorik ve pratik bir anlayış geliştirmek ve kültürel sektörlerin ekonomik açıdan güçlü ve dezavantajlı yönlerini anlamaktır. Küresel ve ulusal kültür istatistikleri, kültürün ekonomik büyüme ve kalkınmadaki rolü, kültür politikasının kültür ekonomisi ile ilişkisi, çeşitli kültür endüstrilerinin ekonomik örgütlenmesi ve işleyişi gibi konular tartışıldıktan sonra derinlemesine incelenecektir.

CULT 619 Müze Yönetimi

Bu dersin amacı, müzeler ve idari otorite ilişkisi bağlamında kamu ve özel müzelerdeki yönetim uygulamalarını, süreçlerini ve unsurlarını öğretmektir.
Ders kapsamında müze yönetiminin temel kavramları; müze sistemleri; yönetim yetkisine göre müzeler ve ilgili mevzuat; yönetim modelleri ve stratejik yönetim; müze personeli ve görev tanımları incelenecektir.

CULT 621 Sahne ve Performans Sanatları Yönetimi

Ders öncelikle Avrupa'daki sahne sanatları politikalarını inceler ve farklı modeller tanımlar. Gösteri ve gösteri sanatları alanında yerelde ve dünyada öne çıkan festival, kurum ve kuruluşların yönetimini karşılaştırmalı olarak ele alır. Ders boyunca öğrenciler festivalleri, kurumları ve mekanları programlama, üretim, finansal yönetim, pazarlama, kaynak geliştirme, mekan-insan kaynakları yönetimi, turne gibi konular açısından incelerler.

CULT 623 Starteji ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu dersin amacı, İK yöneticilerinin alacağı stratejik kararları etkileyen temel konuları incelemektir. Örgütlerin birincil paydaşları olan çalışanların ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların çevresel kısıtlarla uyumlu hale getirilmesi, stratejik seçenek alternatiflerinin değerlendirilmesi ve örgütsel değişim programlarına ilişkin konular bütüncül bir stratejik yönetim perspektifinden ele alınacaktır. Ders boyunca, öğrencilerin stratejik İK yönetimi ile ilgili önemli konuları kavrama becerilerini geliştirmek için vaka çalışmaları tartışılacak ve yazılacaktır.

CULT 625 Girişimcilik

Ders, bir işletmenin dinamiklerini ve süreçlerini ele alarak öğrencilerin bireysel veya kurum içinde girişimcilik kapasitelerini desteklemeyi amaçlar. Girişimciliğin iktisat literatüründe tartışılması ve kısa bir tarihçesi ile başlayan ders, bir iş fikrinin başarılı bir işe dönüşme sürecini baştan sona ele alır. Girişimcilerin özelliklerinin incelendiği derste, girişimciliğin farklı yönleri ve boyutları hakkında farkındalık yaratılması, girişimciliğin oluşmasına ve gelişmesine yol açan altyapı koşullarının incelenmesi ve nasıl hazırlanacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bireyin girişimcilik kapasitesinin farkına varılarak geliştirilmesi gereken alanları belirlemeyi amaçlar.CULT 618 Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Bu derste tarihsel perspektifte etik ve sorumluluk kavramları, etik teorileri ve gerçek yaşam uygulamaları ile bağlantısı, sürdürülebilirlik ve iş uygulamaları, kurumsal vatandaşlık, paydaşlar, sürdürülebilirlik odaklı kurumsal strateji, ekonomik / sosyal / çevresel etki, raporlama ve denetim konuları işlenmektedir. Bu derste ayrıca uluslararası belgeler ve standartlar tartışılacaktır.

CULT 620 Kültür ve Sanat Sektörleri Analizi

Bu ders, kültürel endüstrilerin ve yaratıcı ekonominin farklı dallarından öğrencilere; Her dönem kültür sektörü içerisinde belirli bir alana odaklanarak onları yayıncılık, sahne sanatları, film endüstrisi, müzik vb. ile tanıştırmak ve etkinlikler/kurumlar ve bunların analizi yoluyla eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedefler. Ders, araştırma sürecinin temelleri (problem belirleme, literatür taraması, hipotez oluşturma, ölçme ve veri toplama, veri analizi ve sonuçların yorumlanması), bir araştırmanın yapılandırılması ve temel bilimsel yöntemler (nitel ve nicel) hakkında bilgi verilmesi ile başlar. Araştırma için gerekli araçlar ve öğretim yöntemleri ile öğrencilerin kültür sektörünü eleştirel bir şekilde analiz etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

CULT 622 Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler

Yaratıcı Endüstriler medya-sinema, televizyon, radyo, görsel ve sahne sanatları, grafik, moda, endüstriyel tasarım, dijital sanatlar ve yeni medyayı içeren yeni bir kavramdır. Ders, bu endüstriler arasında köprü kurmaya ve yaratıcı endüstrilerin ekonomik ve sosyal yenilenmedeki hayati rolünü vurgulamaya çalışacaktır.

CULT 624 Sanat ve Kültür Yönetiminde Yasal Konular

Bu ders öğrencilere kültür ve sanat yönetimi alanlarında gerekli olan temel hukuk kavramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında telif hakkı ve fikri mülkiyet, sözleşme hukuku ve sözleşmeleri, sanatçılar ve kurumlar arasındaki iş ilişkileri, sanatçı hakları vb. sanatçıları, sanat ve kültür yöneticilerini ilgilendiren konular tartışılacak, sanat alanında çalışan ve yer alan tüm paydaşları yakından ilgilendiren konular üzerinde durulacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin genel/ticaret hukuku ile sanat hukuku arasındaki farkları ve sanat ve kültür yönetiminin hukuki boyutlarını öğrenmeleri beklenmektedir.

CULT 626 Sanat ve Kültür için Finansal Araçlar

Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren farklı yapılar (kar amacı güden veya gütmeyen) kurumlar bazında bütçeleme, bütçe takibi, vergi ve ilgili mevzuatın ele alındığı bu ders, öğrencilere temel bir muhasebe kavramı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, kültür sektöründen farklı kurum ve etkinliklerden örneklere dayanmaktadır.

CULT 628 Küratoryal Çalışmalar

Küratör kimdir? Küratörlüğün temel anlamlarını, neleri içerdiğini ve zaman içinde nasıl geliştiğini temel alan bu derste, öğrencilerin küratörlük kavramını öğrenmeleri beklenmektedir. Ayrıca müze çalışmaları, festivaller, sergiler ve bienaller aracılığıyla küratöryel çalışmalardan örnekler verilecektir.Proje, farklı disiplinlerden biri seçilerek bireysel veya ikili gruplar halinde oluşturulacak ve finalde sunulacaktır. Bununla ütopik de olsa bir küratörün çalışma biçimi hakkında bilgi sahibi olmak ve araştırma yaparak sürecini deneyimlemek amaçlanmaktadır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş